محصولات

آتش نشانی

ترکیب ویژگیهای منحصر به فرد اجزا و قطعات اصلی مثل موتور، گیربکس و محورها کاربری بسیار عالی را ایجاد کرده است

معدنی

با بهره گیری از طراحی خاص در هر شرایط محیطی و آب و هوایی نیاز به جاده نخواهد بود

ساختمانی

ترکیب ویژگیهای منحصر به فرد اجزا و قطعات اصلی مثل موتور، گیربکس و محورها کاربری بسیار عالی را ایجاد کرده است

جنگل داری

ترکیب ویژگیهای منحصر به فرد اجزا و قطعات اصلی مثل موتور، گیربکس و محورها کاربری بسیار عالی را ایجاد کرده است

خدمات شهری

ترکیب ویژگیهای منحصر به فرد اجزا و قطعات اصلی مثل موتور، گیربکس و محورها کاربری بسیار عالی را ایجاد کرده است

کشاورزی

اگر به دنبال خودرویی هستید که در هرگونه شرایط محیطی قادر به عملکرد باشد و همزمان مناسب تردد در جاده های آسفالته باشد تنها پاسخ، تاترا است

نفت و گاز

انجام عملیات خاص نیاز به خودرو با قابلیت خاص دارد که شامل ویژگیهای متفاوت در کلیه اجزا و قطعات باشد.

سری ترا

انجام عملیات خاص نیاز به خودرو با قابلیت خاص دارد که شامل ویژگیهای متفاوت در کلیه اجزا و قطعات باشد.

سری ترا

انجام عملیات خاص نیاز به خودرو با قابلیت خاص دارد که شامل ویژگیهای متفاوت در کلیه اجزا و قطعات باشد.